Foreningens vedtægter

Vedtægter for Sundsøre Lokalhistorisk Forening

§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Sundsøre Lokalhistorisk Forening” og er en selvstændig forening med hjemsted i den tidligere Sundsøre kommune, der også er foreningens primære dækningsområde.

§2. Formål.

Foreningens formål er ved afholdelse af foredrag, udgivelse af skrifter og ved ekskursioner at fremme og fastholde interessen for området i fortid og nutid. Opgaven er at udbrede kendskabet til områdets historie, herunder stedets erhvervsudvikling, arkitektur, kulturliv, skole- og kirkeforhold, personalhistorie og folklore.

Dette arbejde skal foregå i tæt samarbejde med Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv. Den nære kontakt mellem arkiv og lokalbefolkning skal bevares til gavn for arkivets samlinger og aktiviteter.

Foreningen skal herudover arbejde for, at området fastholder sin identitet og særkende – herunder at fremtidig udvikling og disponering sker med respekt for de historisk givne kvaliteter i form af såvel bygningsarv som naturområder.

§3. Medlemmer.

Medlemskab af foreningen er åbent for alle, uanset bopæl. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

§4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab

4. Kassereren forelægger budget for det kommende regnskabsår

5. Vedtagelse af kontingent

6. Orientering om Sundsøre Lokalhistoriske Arkivs virke i årets løb

7. Valg til bestyrelsen, jf. § 6

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

9. Valg af revisor for 1 år.

10. Nedsættelse af udvalg / sognerepresentanter

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af behandlingsemne.

§6 Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis er hhv. 2 og 3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand, en kasserer og en sekretær. Sekretæren udarbejder referat af såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder. Dirigenten underskriver generalforsamlingsreferater, formanden bestyrelsesmødereferater.

§7 Arkivudvalg.

På generalforsamlingen udpeges/godkendes et arkivudvalg blandt medlemmerne i arkivets dækningsområde. Det tilstræbes, at der findes en repræsentant for hvert af områdets sogne ekskl. Fur.

Bestyrelsen indkalder arkivudvalget til møde mindst 2 gange årligt.

§8 Økonomi.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent; der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§9 Opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget af mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer på to ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum.

Opløses foreningen, tilfalder dens midler Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 24. april 2008